Výstavba mostů v Jihočeském kraji

Ve správě pozemních komunikací v Jižních Čechách, a stejně tak při jejich opravách, rekonstrukcích a výstavbě, nastala na začátku roku 2002 kvalitativně jiná situace, která postavila desítky odborníků před řešení zcela nových problémů. Jednak došlo k rozdělení silniční sítě mezi stát a kraje, tedy zodpovědnost za silnice II. a III. třídy na území kraje přešla na Jihočeský kraj, a za krátkou dobu po začátku fungování krajské samosprávy, v srpnu, přišly povodně, které do technického stavu komunikací a zejména mostů hluboce zasáhly.

Bechyňský most Duha

Mostní konstrukce je železobetonová, výška od hladiny řeky je necelých 60 metrů, celková délka mostu je 190,50 m a šířka 8,9 m. Hlavní oblouk má rozpětí 90 m a vzepětí 38m, vedlejší pole 4×13,5 a 3×15,5 m. Hlavní pole je tvořeno dvěma obloukovými pasy, spojenými ztužidly. Vzdálenost obloukových pasů ve vrcholu je 6 m, u základů 8,25 m.

Délka mostu:

Doba výstavby:

Investor:

Bechyně

Délka mostu:

Doba výstavby:

Investor:

Přední Zborovice

Rekonstrukcí tohoto mostu se docílilo podstatné zvýšení zatížitelnosti mostu. Základní konstrukční uspořádání se zachovalo. Most byl doplněn o elastické dilatační závěry. Stávající ŽB deska byla nadbetonována a doplněna o novou vodotěsnou izolaci. Celá konstrukce byla sanována. Části křídel mostu byly přezděny. Na mostě byly zřízené nové římsy a zábradlí. Spodní část středního pilíře byla zesílena proti vymílání.

Délka mostu:39,000 m

Doba výstavby:05-10/2014

Investor:Jihočeský kraj

Petrovice

Jednopolový most je řešen jako monolitický železobetonový rám. Světlost mostního otvoru je 6,00 m. Most je založen na hlubinně vrtaných velkoprůměrových pilotách o průměru 0,90 m.

Délka mostu:15,310 m

Doba výstavby:05-10/2015

Investor:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Netolice

Během rekonstrukce mostu byl opraven mostní svršek, zábradelní systém neodpovídal platným normám, proto byl také vyměněn. Součástí této rekonstrukce bylo v neposlední řadě i zajištění funkčního odvodňovacího systému. Nosná konstrukce mostu byla zachována. Stavební práce probíhaly za částečného provozu.

Délka mostu:47,68 m

Doba výstavby:04-09/2015

Investor:Jihočeský kraj

Bošilec

Nový most o jednom poli je konstrukčně řešen jako železobetonová polorámová konstrukce (integrovaný most). Založení spodní stavba je na základových pasech, které jsou dále hlubinně založeny na pilotách. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelo-železobetonový polorám.

Délka mostu:52,700 m

Doba výstavby:02-10/2015

Investor:Jihočeský kraj a SŽDC